Bezpieczne zakupy
Idosell security badge
2020-09-07

Regulamin Konkursu „Rękawiczka łucznicza” zwany dalej „Regulaminem”

Regulamin Konkursu „Rękawiczka łucznicza” zwany dalej „Regulaminem”
Z DNIA 07.09.2020 r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Sekula Archery Łukasz Sekuła z siedzibą w Lublinie (20-232), ul. Kasprowicza 116, NIP 7141645518 (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych dotyczy zwycięzców konkursu i jest niezbędne do realizacji wysyłki Nagród. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na tablicy fanpage E-luk.pl.

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. wyraził zgodę na podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska/nicku na Facebooku podczas wyboru zwycięzców;
g. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;§ 3. NAGRODY

1. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest rękawiczka łucznicza marki Sekula Archery, pokazana w poście konkursowym.

2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora.
2. Konkurs trwa od dnia 07 września 2020 do 14 września 2020 godz. 23:59.

3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a)  polubienie profilu Organizatora na portalu Facebook

b) polubienie posta konkursowego

c) udostępnienie posta konkursowego na swojej tablicy na portalu Facebook

§ 5. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 4. Ust. 3 Regulaminu.

3. Spośród Uczestników Konkursu Organizator wyłoni zwycięzcę, który otrzyma nagrodę określoną w § 3. Wybór Laureatów odbędzie się w dniu: 11.09.2020 r

4. Informacja o wygranej zostanie umieszczona w osobnym poście na profilu e-luk.pl na portalu Facebook w dniu 14 .09.2020 r.

5. Warunkiem otrzymania nagród jest przesłanie przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej na Facebooku lub wiadomości e-mail na adres sklep@e-luk.pl  z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko
b. adres korespondencyjny
c. numer telefonu
d. adres mailowy


6. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 5 odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

7. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom w ciągu 14 dni od daty otrzymania danych opisanych w § 5. Ust. 5 Regulaminu.

8. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora firmą kurierską DPD na adres wskazany przez Nagrodzonego Uczestnika.

9. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.


§ 6. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


§ 8. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

4. Reklamacja powinna być przesłana  na adres mejlowy sklep@e-luk.pl Organizatora zatytułowanym “Konkurs na Facebooku z dnia 07.09.2020 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 września 2020 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u e-luk.pl na portalu Facebook.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora www.e-luk.pl
Zaufane Opinie IdoSell
4.83 / 5.00 3054 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-03-31
Szybka obsługa zakup bez problemu polecam
2024-03-18
Szybko i sprawnie, bardzo dobry kontakt.
Sklep stacjonarny:
Sekula Archery Łukasz Sekuła
ul. Lazurowa 59A,
20-388 Mętów
Czynne od Pn-Pt 10-16
KONTAKT:
+48 814669029
pn-pt do 11 do 16

pixelpixel